Click here for the English version

Boulderen is een leuke en uitdagende sport, maar niet één zonder risico’s op blessures. Wij bieden je een boulderfaciliteit aan waar je veilig kunt klimmen en vallen. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen bij het klimmen, vallen en afspringen. Doe niets waar je je niet veilig bij voelt en schroom niet om anderen op onveilige situaties te wijzen. Om te zorgen dat iedereen veilig en verantwoord samen in Kei Boulderhal kan sporten, hanteren wij een huisreglement/veiligheidsregels en doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid. Het huisreglement en de algemene voorwaarden hangen in de boulderhal, staan op onze website en zijn verkrijgbaar bij de balie/bar.

Algemeen

Iedere bezoeker die komt boulderen moet zich bij binnenkomst bij de balie aanmelden. Bij vertrek meld je jezelf af bij de balie. Bezoekers aan Kei Boulderhal nemen kennis van de inhoud van het huisreglement en de algemene voorwaarden. Wie gebruik wil maken van de door Kei Boulderhal aangeboden sportfaciliteiten stemt expliciet in met het huisreglement en de algemene voorwaarden door middel van het ondertekenen van het eenmalige inschrijfformulier.

• Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes;
• Volg instructies van het personeel op;
• Geen glaswerk en serviesgoed buiten de bar;
• Roken is verboden;
• Reserveren is verplicht voor groepen van meer dan 4 personen.

Huisreglement / veiligheidsregels bij het boulderen

Wij hanteren leeftijdsgrenzen voor onze bezoekers
• 13 jaar en ouder: Je mag zelfstandig boulderen.
• 9 tot en met 12 jaar: Boulderen mag alleen onder direct toezicht van een volwassen begeleider (18+). Max. 2 kinderen per begeleider.
• 0 tot en met 8 jaar: Geen toegang tot de boulderwanden en mat. Uitzondering hierop is mogelijk voor 7 en 8 jarigen bij Kei De Hoef (meer informatie in artikel 3.3).
• Gebruik van trainingswanden en trainingsrek is voor jeugd onder de 18 jaar niet toegestaan zonder toezicht van een trainer of toestemming van het barpersoneel.

Boulder veilig en verantwoord
• Het is verboden bovenop de wanden en blokken te klimmen. Uitzondering hierop is het uitklimblok bij Kei De Hoef.
• Het is verboden constructie-elementen, zoals dakbalken of pilaren, te gebruiken bij het klimmen.
• Rennen, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan.
• Wacht op je beurt en houd voldoende afstand (1,50 m) tot klimmers in de wand zodat je niet geraakt wordt bij een val of dynamische beweging.
• Zorg dat je de juiste valtechniek beheerst. Bekijk de video op onze website en/of vraag om uitleg bij de bar.
• Zorg dat je vanuit iedere positie beheerst kunt afspringen.
• Oefen het afspringen en het opvangen van je val regelmatig.
• Doe een warming up voordat je begint met boulderen.
• Draag geen sieraden of andere voorwerpen op je lichaam.
• Drink geen alcohol voor of tijdens het sporten.

Houd het schoon en netjes
• Geen buitenschoenen op de mat.
• Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan.
• Geen pofzakken of harde voorwerpen in de valzone van de boulders of op je lichaam.
• Gebruik magnesiumpoeder met mate.
• Het dragen van sokken in huurschoenen is verplicht.
• In verband met hygiëne en gezelligheid op de mat is boulderen met ontbloot bovenlijf verboden.
• Het poetsen van grepen bevordert grip, gebruik de poetsstokken in de hal.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving
1. ‘Kei Boulderhal’ is de overkoepelende handelsnaam van twee sportaccommodaties, te weten Kei Boulderhal Amersfoort Wagenwerkplaats B.V. en Kei Amersfoort De Hoef B.V. die worden geëxploiteerd aan de Soesterweg 314 te Amersfoort en de Databankweg 12-K te Amersfoort, beide statutair gevestigd te Amersfoort.
2. Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteiten gebruik maken.
3. Actieve bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten op het adres Soesterweg 314 en/of de Databankweg 12-K. Actieve bezoekers dienen verplicht ingeschreven te staan in het ledenbestand van Kei Boulderhal, voordat zij gebruik mogen maken van de sportfaciliteiten.

Artikel 2 | Veiligheid
1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van het huisreglement en de algemene voorwaarden van Kei Boulderhal welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderfaciliteiten. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
2. Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering uit het Kei Boulderhal en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Kei Boulderhal overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld.
3. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
4. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
5. De veiligheidsregels staan omschreven in het ‘huisreglement boulderen’.

Artikel 3 | Toegang
1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.
2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
3. Kinderen onder de 9 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Kei Boulderhal. Uitgezonderd is de keiklub-groep van 7 en 8 jarigen bij Kei De Hoef of zijn ervaren boulderaars die onder vooraf getekende voorwaarden en met schriftelijke verkregen toestemming van Kei Boulderhal met een 7 of 8 jarigen bij Kei De Hoef boulderen. Voorwaarden en toestemming zijn te verkrijgen via [email protected].
4. Actieve bezoekers van 9 tot en met 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent. Wij hanteren een maximum van twee kinderen per begeleider.
5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 13 jaar.
6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
7. Kei Boulderhal is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting
1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Kei Boulderhal niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
2. Bij herhaling kan Kei Boulderhal besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid
1. Kei Boulderhal is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie.
2. Evenmin is Kei Boulderhal aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was.
3. Evenmin is Kei Boulderhal aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Kei Boulderhal.
5. Personeelsleden van Kei Boulderhal houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Kei Boulderhal beperkte aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
6. Kei Boulderhal aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Kei Boulderhal geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Kei Boulderhal kan worden toegerekend.
7. Kei Boulderhal levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Kei Boulderhal is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
8. Indien Kei Boulderhal op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Kei Boulderhal is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Kei Boulderhal niet tegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Kei Boulderhal, is de aansprakelijkheid van Kei Boulderhal beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Kei Boulderhal is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

07-03-2023, Kei Boulderhal, te Amersfoort.